top of page

REGULAMIN ZAKUPU
WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, DOSTĘPU DO KANAŁU

§1 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zajęciach lub dostępu do kanału jest akceptacja niniejszego Regulaminu, dokonanie opłaty za usługi i produkty oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Szczegółowe informacje o warsztatach, zajęciach oraz produktach dostępne są stronach serwisu oraz pod numerami telefonu i mailami:

 

a. Izabela Kin 511 222 511 (izabela.kin@zumbamail.com),

b. Ewa Malinowska 724735007 (ewa_malinowska9@o2.pl).

3. Zapisy odbywają się poprzez zakup na stronie lub kontakt telefoniczny i mailowy z wyżej wymienionymi osobami według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

4. W przypadku wydarzeń na żywo zmniejszenie ilości Uczestników danego warsztatu poniżej niezbędnego minimum może skutkować odwołaniem Warsztatów. W takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona uiszczona opłata.

5. Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności wykonywanych ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas zajęć należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym Instruktora lub w przypadku ćwiczeń z filmem video skontaktować się z własnym lekarzem. Organizator Warsztatów i/lub zajęć nie bierze odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieostrożnego ćwiczenia. Osoby biorące udział w zajęciach lub ćwiczące z filmików, deklarują, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność. Mają też prawo odmówić wykonania danego ćwiczenia, jeśli uważają że jest dla nich niezdrowe lub niewskazane.

6. Na Warsztatach obowiązuje strój i obuwie sportowe.

§2 PŁATNOŚĆ ZA WARSZTATY

1. Wysokość opłat za usługi lub produkty znajdziesz w serwisie na poszczególnych stronach.

3. Formą opłaty jest przelew tradycyjny na konto bankowe:

mBank 90 1140 2017 0000 4102 1300 7652

ZFit Izabela Kin-Janda

ul. Promykowa 6D

66-415 Kłodawa

NIP 8522389840

REGON 081118388

w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę produktu/usługi, za który wnoszona jest opłata.

4. Uczestnikom Warsztatu przysługują zniżki od obowiązujących cen zgodnie z dostępnymi pakietami.

5. Wyklucza się zwrot wniesionych opłat za Warsztaty lub zajęcia z powodu rezygnacji lub nieobecności uczestnika. Każda nieobecność jest rekompensowana dostępem do materiału video, który jest publikowany ostatniego dnia danego miesiąca.

6. Cena Warsztatu nie uwzględnia ubezpieczenia. Uczestnik zajęć oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.

 

§3 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Odwołanie Warsztatów, treningów, zajęć może nastąpić w przypadku: zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub tzw. siły wyższej (w tym: klęski żywiołowej, żałoby, itp.).

2. Płatność za Warsztaty, zajęcia, treningi niezrealizowane z powodów wymienionych w pkt. 1 zostaje zwrócona na konto Uczestnika.

3. O odwołaniu zajęć Uczestnik Warsztatów zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej, jeśli wyraził zgodę na wykorzystanie danych dotyczących jego numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w tym celu.

§4 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwanym dalej „RODO” w celu:

a. identyfikowania osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Warsztatach,

b. wykorzystania wizerunku Uczestników do promocji działań, o ile na takie wykorzystanie wizerunku zgodę wyraził.

 

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

a. art. 6 ust. 1 lit a) RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” - dotyczy wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych kontaktowych, w przypadku niepełnoletnich Uczestników zgodę taką wyrażają ich rodzice lub opiekunowie prawni,

b. art. 6 ust. 1 lit b) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” – dotyczy danych podanych w celu zapisu oraz uczestnictwa w zajęciach,

c. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Organizatorze na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) – dotyczy danych przetwarzanych w celach archiwizacyjnych dowodów księgowych,

d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora – na podstawie art.

6 ust. 1 pkt f) RODO – tj. realizowanie przez Organizatora działań związanych z działalnością społeczną i kulturalną, a także marketing bezpośredni oraz w celu ochrony swoich interesów na wypadek zgłoszenia udziału w zajęciach nierzetelnych osób, które mają nieuregulowane zobowiązania wobec Organizatora,

 

3. Odbiorcami Danych osobowych Uczestnika mogą być następujące kategorie podmiotów:

 

a. dostawcy usług technicznych (w tym m.in. telekomunikacyjnych, hostingowych, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane m.in. Google LLC), przy pomocy których Organizator prowadzi swoją działalność,

 

b. koordynatorzy działań Organizatora,

c. inne podmioty współpracujące z Organizatorem w związku z jego działalnością,

 

e. podmioty, z którymi Organizator zawsze jakiegokolwiek rodzaju umowy dotyczące utworów oraz materiałów zawierających wizerunek Uczestnika, utrwalony w związku z uczestnictwem w Warsztatach,

 

f. podmioty prowadzące działalność w zakresie rozpowszechniania treści w Internecie (np. na kanale YouTube) oraz prowadzące serwisy społecznościowe w Internecie (np. Facebook, Instagram).

 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane od momentu ich podania do rozliczenia finansowego i dnia przeprowadzania Warsztatów, z zastrzeżeniem, że:

 

a. w przypadku danych, do których przetwarzania Organizator jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dane te będą przetwarzane w okresie wymaganym przez odpowiednie przepisy,

 

b. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub złożenia przez Uczestnika wymagającego uwzględnienia żądania usunięcia tych danych, ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu względem ich przetwarzania,

 

c. Dane osobowe dotyczące nieuregulowania zobowiązań wobec Organizatora przez nieuczciwego Uczestnika będą przechowywane do czasu uregulowania zobowiązań.

 

6. Uczestnik posiada prawo żądania od Organizatora:

 

a. dostępu do swoich Danych osobowych,

 

b. niezwłocznego sprostowania swoich Danych osobowych, które są nieprawidłowe,

 

c. niezwłocznego usunięcia swoich Danych osobowych, a Organizator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te Dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO),

 

d. wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych dotyczących wizerunku oraz numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail,

 

e. ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych,

7. W trybie art. 77 RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Uczestnik uzna, że przetwarzanie dotyczących go Danych osobowych narusza jego prawa i wolności.

 

8. W przypadku, jeśli Uczestnik albo opiekun prawny Uczestnika wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Danych osobowych dotyczących wizerunku Uczestnika będzie to oznaczać, że zgodził się on na nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika, zawartego w filmie oraz zdjęciach powstałych w związku z udziałem przez Uczestnika w Warsztatach, w celu ich promocji.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Z sali zajęciowej wolno korzystać wyłącznie w obecności Instruktora prowadzącego Warsztaty.

 

2. Korzystanie ze sprzętu, znajdującego się w pomieszczeniach bez zgody Instruktora jest zabronione.

 

3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są dbać o ład i porządek w pomieszczeniach, w których odbywają się Warsztaty, zajęciach oraz w przestrzeni do nich przylegającej (korytarz, szatnia, toalety itp.).

 

4. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione przez Uczestników, zostawione w szatni lub na sali ćwiczeń.

 

5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, poszanowania mienia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na Warsztatach i kulturalnego zachowania.

 

6. Uczestnicy Warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

7. Instruktor ponosi odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika zajęć tylko w trakcie ich trwania na żywo.

bottom of page